Poslať E-mail


Certifikáty
Referencie
Kontakt

Analýza, identifikácia a triedenie kovových materiálov
Vnútorné čistenie potrubia rúr a hadíc
Inšpekcia a hodnotenie stavu potrubia
Vykonávanie a vyhodnocovanie nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií, potrubí a tlakových nádob
Dodávky materiálov a zariadení technológie T.D.Williamson a Gazomat
Objímky s epoxidovou kompozitnou výplňou
Komplexná rehabilitácia a obnova potrubných systémov
Antikorózna ochrana, obnova a opravy izolácií
Opravy a rekonštrukcie potrubia za prevádzky
Technické navhovanie a konštruovanie vyhradených plynových a tlakových zariadení
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových
Napäťové skúšky a tlakové hydraulické skúšky
Sušenie potrubia pred uvedením do prevádzky
Výroba prenosných vysielacích a prijímacích komôr
Posúdenie životnosti a riadenie spoľahlivosti potrubí

Návody na použitie a technologické postupy prác - stránka sa pripravuje

English version
HISTÓRIA A OBLASTI PÔSOBENIA SPOLOČNOSTI Verzia pre tlač
Verzia vo formáte pdf


Spoločnosť SEPS, a.s. (do roku 2011 SEPS spol. s r.o.) vznikla v r. 1996 a zaoberá sa poskytovaním špeciálnych služieb pre údržbu a opravy potrubných systémov a tlakových nádob na prepravu a rozvody plynných a kvapalných médií (najmä plynu, ropy, vody vrátane odpadových vôd a potrubí v ČOV, chemických látok ako aj potrubí v teplárňach a jadrových elektrárňach) pomocou špeciálnych technológií najmä :

obchodno - technicko - poradenské oficiálne zastúpenie firmy T.D.Williamson :

navrtávacie, uzatváracie a obtokové súpravy pre oceľové potrubia od DN15 do DN3050 a tlaky do PN100 (podľa konkrétnych prevádzkových podmienok) na umožnenie opráv potrubia za plnej prevádzky bez prerušenia prietoku média,
navrtávacie, uzatváracie a bajpasovacie súpravy pre PE potubia od DN90 do DN225, SDR 11 a 17,6 na umožnenie opráv potrubia za plnej prevádzky bez prerušenia prietoku média,
polyuretanové a oceľové čistiace ježky na čistenie oceľového a PE potrubia vrátane vytláčania vody po hydraulických tlakových skúškach,
mechanické, elektrické, magnetické a kombinované indikátory priechodu čistiacich ježkov PIG-SIGy,
elektronické lokalizátory čistiacich ježkov pre zistenie jeho polohy v potrubí,
rýchlouzávery k vysielacím a prijímacím komorám pre ježka, resp. k filtračným jednotkám a iným tlakovým nádobám,
údržba a servis všetkých zariadení firmy T.D.Williamson,

obchodno - technicko - poradenské oficiálne zastúpenie firmy Gazomat :
(člen týmu T.D.Williamson)

diagnostické prístroje a zariadenia pre kontrolu a lokalizáciu výbušných plynov,
diagnostický voz pre rýchlu kontrolu únikov plynu na plynovodných potrubiach riadený počítačom a navigovaný systémom GPS,
balóny a balónovacie súpravy pre umožnenie opráv potrubia za plnej prevádzky bez prerušenia prietoku média do priemeru DN300 a tlaku 1bar,
hľadače kovových predmetov (oceľových potrubí, poklopov a pod.),
údržba a servis všetkých zariadení a detekčných prístrojov firmy Gazomat,

výrobno - servisná činnosť :

opravy a rekonštrukcie potrubných systémov použitím navrtávacieho a uzatváracieho zariadenia technológie T.D.Williamson pre priemery DN15 a viac (max. 3050mm), do maximálneho pracovného tlaku 100 bar a teploty do 370°C (závisí od konkrétnych prevádzkových podmienok), pre väčšinu kvapalných a plynných médií, na umožnenie opráv potrubia za plnej prevádzky bez potreby prerušenia prietoku média, resp. vypustenia média z celého systému alebo prerušenia technologických procesov,
vŕtanie prípojky (odbočky) z potrubia resp. nádrže od DN15 do DN2600 (priemer otvoru) do maximálneho pracovného tlaku 100 bar a teploty do 370°C (závisí od konkrétnych prevádzkových podmienok) za plnej prevádzky bez potreby prerušenia prietoku média, resp. vypustenia média z celého systému alebo prerušenia technologických procesov,
vnútorné čistenie potrubia, rúrok a hadíc od priemeru 6mm až do 1400mm čistiacimi valcami, vytláčanie vody a sušenie potrubia po hydraulických tlakových skúškach polyuretánovými valcami („ježkami“) T.D.Williamson, špeciálne čistiace programy pre zníženie vnútornej korózie potrubia rôznymi chemickými prísadami, usadeninami a pod.,
komplexná vnútorná inšpekcia (zhodnotenie úbytku steny a lokalizácia jednotlivých defektov) oceľových potrubí inšpekčnými valcami (magnetickými a ultrazvukovými „ježkami“) firmy Tuboscope podľa najnovších fyzikálnych metód,
hodnotenie úbytku steny a lokalizácia jednotlivých defektov oceľových potrubí do DN300 z povrchu terénu technológiou NoPig®,
vnútorná geometrická inšpekcia oceľových potrubí kalibračným „ježkom“ firmy T.D.Williamson,
hodnotenie stavu plášťa oceľových potrubí, celých potrubných systémov a tlakových nádob,
posudzovanie spoľahlivosti a životnosti potrubných systémov a tlakových nádob,
vykonávanie stress testov (skúšky napäťovým preťažením) a hydraulických tlakových skúšok oceľových potrubí,
komplexná rekonštrukcia a rehabilitácia potrubí, potrubných systémov a tlakových nádob,
opravy poškodených potrubí za prevádzky osadením špeciálnych oceľových objímok,
adsorpčné sušenie potrubia až do rosného bodu -20°C (resp. -80°C)
konštrukcia a výroba špeciálnych častí potrubia a tlakových nádob (nádrží) ako napr. mobilné vysielacie a prijímacie komory pre čistiace valce na čistenie potrubia, tlakové filtračné jednotky, tlakové separátory, zhotovenie a osadenie, resp. rekonštrukcia oceľ. chráničiek, vrátane monitorovacích čuchačiek, a pod.,
aplikácia vysoko účinnej protikorozívnej ochrany oceľových konštrukcií a potrubí, prípadne jej obnova použitím špeciálnych polyuretanových materiálov (Protegol, Durathane a pod.),
revízie vyhradených plynových zariadení a tlakových nádob v zmysle vyhl. č. 718/2002 ako aj vyhl. SÚBP a SBÚ č. 26/1979 a 23/1979,
projektovanie a konštrukcia vyhradených plynových a tlakových zariadení v rozsahu spoločnosťou vykonávaných činností na stavbách pod štátnym dozorom TI SR a SBÚ,
vykonávanie a vyhodnocovanie nedeštruktívnych metód skúšania oceľových konštrukcií (najmä potrubí a tlakových nádob) :
a) skúšanie tesností (LT),
b) skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT),
c) skúšanie kapilárnymi metódami (PT),
d) skúšanie vizuálne (VT),
e) skúšanie prežiarením (RT),
f) skúšanie ultrazvukom (UT).
identifikácia, triedenie a analýza kovov (aj v náročnom prostredí ako je priamo vo výkope, na lešení, na potrubnom moste) prenosným spektrálnym analyzátorom kovov najmä pre účely zvárania, triedenia materiálov a zistenia skutočného materiálu priamo v teréne bez potreby zasahovania (vŕtania, leptania a iných štrukturálnych zásahov) do kovovej časti. Analyzované miesto sa iba z povrchu očistí na čistý kov.

Hore CERTIFIKÁTY

Základným kritériom spoločnosti je uspokojenie potrieb zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s minimálnym dopadom na životné prostredie a v maximálnej miere proaktívne zabezpečovať bezpečnosť našich služieb a produktov a s tým spojenú bezpečnosť a ochranu zdravia našich zákazníkov, vlastných zamestnancov a ostatných dotknutých tretích strán. Spoločnosť stanovila politiku integrovaného manažérstva a je certifikovaná podľa noriem :


STN EN ISO 9001

STN EN ISO 14001

STN OHSAS 18001
spoločnosťou Det Norske VeritasVybrané metódy nedeštruktívneho skúšania: skúšanie magnetickou práškovou metódou MT, skúšanie kapilárnymi metódami PT, skúšanie prežiarením RT, skúšanie ultrazvukom UT a skúšanie vizuálnymi metódami sú akreditované podľa normy :


STN EN ISO/IEC 17025
Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)Pri zváraní sa riadime zavedenou metodikou a pracovnými postupmi na dodržanie kvality pri zváraní certifikovanými podľa :


STN EN ISO 3834-2
spoločnosťou VÚZ Certiweld Bratislava


Všetky činnosti vykonávame podľa najnovších technológií s ohľadom na zaistenie maximálnej bezpečnosti pri práci a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je oprávnená na vykonávanie všetkých vyššie uvedených činností na stavbách pod štátnym dozorom TI SR (Technická Inšpekcia), IP SR (Inšpektorát Práce) a SBÚ (Slovenského Banského Úradu) najmä :

a) TI SR plynové zariadenia
tlakové zariadenia
elektrické zariadenia

b) Obvodným banským úradom v Bratislave
plynové zariadenia tlakové zariadenia

montáž

revízie

montáž

revízie


Spoločnosť SEPS, po absolvovaní zákazníckeho auditu, získala v januári 2005 osvedčenie Certifikovaný partner SPP a bola zaradená do databázy SPP, a.s. V roku 2008 bola spoločnosť recertifikovaná a a získal osvedčenie Aliančný partner SPP.


Hore NAŠE NAJVÄČŠIE REFERENCIE

Všetky odštepné závody Slovenského plynárenského priemyslu a.s. :
dodávky a servisovanie vŕtacích a uzatváracích zariadení T.D.Williamson (TDW) od r. 1996,
dodávky príslušenstva a spotrebného materiálu vŕtacích a uzatváracích zariadení TDW od r. 1996,
vŕtanie odbočiek DN25 až DN300 za prevádzky plynovodu - r. 1998 až 2003,
výmena ukazovateľov prechodu čistiacich valcov („ježkov“) za prevádzky plynovodu - r. 2000 až 2003,
výroba mobilných čistiacich komôr DN300 a DN500 na ráme s hydraulicky nastaviteľnými stojinami - r. 2001,
výroba stabilných čistiacich komôr DN700 - r. 2003,
uzatváranie VTL, STL potrubia DN80 až DN300 za prevádzky s osadením trvalého/dočasného obtoku - r. 1998 až 2005,
balónovanie a dusíkovanie potrubia DN100 až DN300 - r. 2004.
oprava VTL potrubia DN700 kompozitnou uhlíkovou bandážou T.D.Williamson RES-Q
oprava potrubia DN700 teplou objímkou – r. 2009

Streicher SK, a. s. :
vŕtanie a uzatváranie potrubia DN500 a DN700 v štyroch polohách bez obtoku za účelom odstavenia stávajúcej kompresnej stanice – r. 2008, 2009,
vŕtanie a uzatváranie potrubia DN700 za účelom výmeny koncového trasového uzáveru – r. 2008,
výroba a dodávka mobilnej komory DN600/DN500 a rámu s vysoko zdvižnými hydraulickými stojinami – r. 2009,

Monstav Guldan s.r.o. :
uzatvorenie VTL plynovodného potrubia DN300, DN500 a DN700 pomocou technológie T.D.Williamson s odstávkou prúdenia – r.2009,
uzatvorenie VTL plynovodného potrubia DN500 pomocou technológie T.D.Williamson – r.2010

Svidgas s.r.o. :
uzatvorenie VTL plynovodu DN500, PN63 technológiou T.D.Williamson – r. 2009

Nafta, a.s. :
vonkajšia inšpekcia plynového potrubia metódou NoPig – r. 2007 a 2008,
oprava potrubia DN300 kompozitnou bandážou RES-Q – r.2008,
lokálna diagnostika potrubí DN500 konvenčnými NDT metódami s následným posúdením a hodnotením prípustnosti chýb vo vzťahu k ďalšej bezpečnej prevádzke – r. 2006 až 2008,
technické posúdenie defektu na VVTL výtlačnom potrubí DN200 v kompresorovej stanici
uzatvorenie gazolínovodu DN80 pri jeho prekládke za prevádzky (Nafta Východ a.s., Michalovce) - r. 1996.
tlakové skúšky prepojovacích plynovodov DN80 až DN900 - r. 2004,
vyčistenie potrubia a vytlačenie vody po tlakových skúškach DN80 až DN900 - r. 2004,
vysušenie potrubia DN80 až DN900 na rosný bod -20°C - r. 2004.

T.D.Williamson, Poľsko :
výroba a dodávka 2ks mobilných komôr DN400/DN300 a 2ks rámu s vysoko zdvižnými hydraulickými stojinami – r. 2009

Eustream a.s. (Slovtransgas) :
dodávky a servisovanie vŕtacích a uzatváracích zariadení TDW od r. 1996,
dodávky príslušenstva a spotrebného materiálu vŕtacích a uzatváracích zariadení TDW od r. 1996,
vŕtanie návarkov DN50 (odberných miest) za prevádzky plynovodu - r. 2003.

Slovnaft a.s. :
vŕtanie prípojok za prevádzky H2S (sírovodík) DN200 a DN300 - r. 2002,
dodávky čistiacich valcov TDW DN250 a DN300, vrátane príslušenstva a spotrebného materiálu od r. 1996,
on-line geometrická a vnútorná inšpekcia zariadením TDW a Tuboscope, vrátane softvérového vyhodnotenia na produktovode DN300 - r. 2000 / 2001,
zváranie a vŕtanie prípojok za prevádzky DN25 až DN100 - r. 2003 až 2004,
oprava potrubia zváranou oceľovou objímkou DN500 za prevádzky - r. 2003.

Transpetrol a.s. :
oprava potrubia DN500 a DN700 zváranými oceľovými objímkami za prevádzky - r. 2003 až 2004,
rekonštrukcia potrubných prechodov k meracím prietokomerom - r. 2004,
oprava a rekonštrukcia ukazovateľov priechodu čistiacich / inšpekčných valcov PIG-SIG - od r. 2003 až 2004,
skúšky tesnosti ropovodných úsekov (západ) DN500 a DN700 nedeštruktívnou metódou LT-B - r. 2004,
oprava chýb ropovodného potrubia DN500 a DN700 delenou oceľovou objímkou s epoxidovou výplňou – r. 2006,
tlaková skúška tesnosti ropovodných potrubí – r. 2006 a 2007,
oprava chýb ropovodného potrubia DN 500 a DN 700 delenou oceľovou objímkou – 2007 a 2008,
konzervácia potrubia – r.2009

US Steel a.s., Košice :
vŕtanie odbočiek DN80 až DN400 za prevádzky v potrubí (vodík, dusík, čpavok…) - r. 2003 až 2005,
výstavba RS pre ohrev výleviek - r. 2004,
uzatváranie VTL potrubia DN200 s osadením trvalého obtoku - r. 2005.

Pražská plynárenská a.s. (pre Remigas a.s.) :
uzatváranie VTL potrubia DN200 s osadením trvalého obtoku - r. 2004.

Hore KONTAKT

V prípade, že Vás niektorá z našich činností oslovila a mali by ste záujem o doplnenie informácií, ktoré nájdete na týchto našich stránkach, resp. na stránkach našich partnerov T.D.Williamson a Gazomat : www.tdwilliamson.com, budeme radi, ak sa nám ozvete na naše uvedené telefónne čísla, resp. e-mailovú adresu office@sepssk.sk. Radi Vás osobne navštívime a vyjasníme všetky Vaše otázky.

SEPS, a.s.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 245 720
Fax: 02/68 245 721

Bankové spojenie:
Tatra Banka Bratislava,
č.účtu : 2627040689/1100,
IČO: 35686413,
IČ DPH: SK2020339552
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 5176/B, zo dňa: 18.3.1996.
(celá mapa)

- Zverejnenie údajov z účtovnej závierky podľa § 21 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov:
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky k účtovnej uzávierke