MENU

Stress test (skúška napäťovým preťažením) je komplexnou technologickou operáciou, ktorá sa vykonáva na oceľových potrubiach (potrubných rozvodoch) po dokončení ich výstavby s cieľom dokonalo preveriť celkovú bezpečnosť (integritu) potrubia. Vykonaním stress testu sa aj zvýši budúca prevádzková spoľahlivosť potrubia a predĺži sa jeho životnosť.

Pozitívne účinky stresstestu na potrubie :

  • odhalenie kritických chýb (defektov) a zablokovanie rastu chýb (defektov) podkritických typov trhlín
  • odstránenie lokálnych špičiek napätí v miestach geometrických nerovností,
  • odstránenie nebezpečných zvyškových napätí z výroby rúr, zvárania a pokládky potrubia,
  • preukázanie mechanickej pevnosti a integrity skúšaného potrubia,
  • zvýšenie budúcej prevádzkovej bezpečnosti a životnosti potrubia,
  • možné zvýšenie maximálneho prevádzkového tlaku u jestvujúcich potrubí.

Príprava stress testu
Pred vykonaním stress testu sa na základe konkrétnych a známych údajov o materiáloch jednotlivých rúr a trase potrubia vypracuje podrobný projekt skúšok, celkový technologický postup a harmonogram prác.

Vlastný stress test
Podstatou stress testu je riadené tlakovanie skúšaného potrubia vodou, pri ktorom tlak vody vnútri potrubia vyvolá v stene potrubia napätie na úrovni medze klzu materiálu. Zvýšené namáhanie steny potrubia spôsobené tlakom vody tak spôsobí významné zníženie špičiek namáhania v dôsledku rovnomerného prerozdelenia zvyškových namáhaní v stene potrubia.

V miestach chýb (defektov) sa vytvoria zóny plastických deformácií, ktoré spôsobia otvorenie prípadných kritických defektov, alebo zablokovanie podkritických defektov typu trhlín vyvolaním predpätia v čele trhliny. Plošné chyby (defekty) podkritickej veľkosti sa preformují do tvaru, ktorý je celkovo pre namáhanie priaznivejší.

viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK