MENU

Politika integrovaného manažérskeho systému SEPS, a.s.

SEPS, a.s. je spoločnosťou, ktorej hlavným poslaním je poskytovať bezpečné a spoľahlivé riešenia diagnostiky, údržby a opráv potrubí za prevádzky s cieľom byť vnímaný ako spoľahlivý a inovatívny partner poskytujúci aj neštandardné riešenia vo vysokej kvalite s nadštandardným zabezpečením BOZP a starostlivosťou o životné prostredie.

Základným cieľom spoločnosti je dlhodobá spokojnosť zákazníkov a zainteresovaných strán zabezpečená plnením ich požiadaviek a očakávaní.

Vzhľadom k tomu, že naše činnosti vykonávame aj v náročných a zložitých podmienkach za prevádzky, často v podmienkach, ktoré môžu svojím vplyvom spôsobiť aj poškodenie zdravia, majetku a životného prostredia, vytvorili sme túto našu politiku integrovaného manažérskeho systému podľa noriem:

EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001, SCC** 2017/6.0 a EN ISO 3834-2,

Zaväzujeme sa ju plniť a vyčleniť na jej plnenie potrebné zdroje a prostriedky. Efektívnym využívaním firemných procesov budeme vytvárať efektívne a bezpečné postupy a vytvárať vhodné podmienky pre jej realizovanie.

Táto politika a jej pravidlá sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti, dodávateľov a spolupracujúcich obchodných partnerov.

Kvalita a bezpečnosť je osobným záväzkom každého z nás!


Ako manažment a zamestnanci sa zaväzujeme plniť všetky aplikovateľné požiadavky uvedených noriem a sústavne zlepšovať náš zavedený integrovaný manažérsky systém. Vhodným prístupom vytvárame podmienky pre ochranu životného prostredia, zlepšovanie pracovného prostredia a ochranu zdravia pri práci v súlade s našimi pravidlami:

 • Riadime sa filozofiou tzv. „bezchybného prístupu“. Počas našich prác, resp. dodávkami našich produktov si nemôžeme dovoliť žiadnu chybu a preto neustále vyhľadávame príležitosti k trvalému zvyšovaniu kvality a bezpečnosti.
 • Využívaním odborných vedomostí a skúseností a aplikáciou nových technológií sústavne zvyšujeme technickú úroveň, kvalitu a bezpečnosť dodávok našich produktov a služieb.
 • Kvalitou produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou sa zaväzujeme sústavne dosahovať spokojnosť našich zákazníkov s ich požiadavkami a zvyšovať tak ich dôveru a spokojnosť.
 • Uprednostňujeme princíp riadenia rizík a prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd.
 • Spoluprácu s našimi partnermi budujeme na korektných, otvorených, dlhodobých a vzájomne efektívnych obchodných vzťahoch.
 • Každý zamestnanec nesie plnú zodpovednosť za dodržiavanie stanovených pravidiel kvality a bezpečnosti a za ich trvalé zlepšovanie.
 • Zabezpečovaním odborného vzdelávania rozvíjame znalosti a podporujeme profesijný rast našich zamestnancov.
 • Zamestnancov vhodným spôsobom motivujeme a podporujeme tímovú prácu.
 • Pravidelne meriame a vyhodnocujeme efektivitu a výkonnosť našich procesov a najmä spokojnosti našich zákazníkov, obchodných partnerov a ostatných zainteresovaných strán. Výsledky hodnotení analyzujeme a využívame príležitosti na inovácie našich procesov, produktov a služieb.
 • Systematicky sledujeme a zavádzame aplikovateľné požiadavky noriem, požiadaviek a legislatívy do našich činností a sústavne zlepšujeme náš systém manažérstva kvality.
 • Spolupracujeme iba so spoľahlivými partnermi, ktorí dôsledne a efektívne plnia naše požiadavky a očakávania v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Politika BOZP, SCC** a ENVIRONMENTU

V rámci politiky BOZP, požiadaviek normy systému manažérstva SHE Checklist Contractors, SCC** a environmentu (životného prostredia) sa zaväzujeme dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • Vytvárame bezpečné a zdravé pracovné prostredie a pracovné podmienky pre svojich zamestnancov a počas výkonu svojich činností za prevádzky aj pre spolupracujúcich partnerov, zákazníkov a tretie strany.
 • Chránime bezpečnosť a zdravie zamestnancov, spolupracujúcich partnerov, zákazníkov a tretích strán a sústavne zlepšujeme systém nášho manažérstva BOZP.
 • Sústavne sledujeme a aplikujeme všetky pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov, legislatívy a vnútrofiremných predpisov.
 • Vypracovávame potrebnú dokumentáciu s ohľadom na BOZP a životné prostredie v zmysle právnych požiadaviek a zabezpečujeme jej aktualizáciu.
 • Zisťujeme nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzujeme zdravotné a bezpečnostné riziká s ohľadom na BOZP a životné prostredie pri našich činnostiach s cieľom ich eliminácie.
 • Eliminujeme nebezpečenstvá a znižujeme riziká BOZP a environmentálne aspekty na prijateľnú úroveň. Vždy dbáme na prevenciu nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia a životného prostredia.
 • Chránime životné prostredie, prijímame opatrenia na predchádzanie jeho znečistenia a sústavne zlepšujeme náš systém manažérstva environmentu.
 • Vytvárame bezpečné pracovné postupy na základe konkrétnych podmienok pracovného prostredia, požiadaviek zákazníka a požiadaviek BOZP a životného prostredia a dbáme na ich dôsledné dodržiavanie.
 • Vytvárame potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie s ohľadom na BOZP a životné prostredie.
 • Konzultujeme stav a podmienky BOZP so zamestnancami a umožňujeme zamestnancom plnú spoluúčasť pri riešení úloh v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia.
 • Zabezpečujeme pravidelnú výchovu a vzdelávanie zamestnancov, externých poskytovateľov (dodávateľov) a spolupracujúcich partnerov v oblasti BOZP a životného prostredia.
 • Bezplatne poskytujeme osobné ochranné pracovné prostriedky na základe analýzy rizík príslušných činností a vyžadujeme dodržiavane ich správneho používania.
 • Zabezpečujeme vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce zamestnancov.
 • Zabezpečujeme vykonávanie pravidelných kontrol a previerok BOZP a ochrany životného prostredia na všetkých pracoviskách a preskúmavame vhodnosť a aktuálnosť našej politiky BOZP a environmentu, ktorú v prípade potreby aktualizujeme.

Náš integrovaný manažérsky systém je plne v súlade s medzinárodnými štandardmi a je pravidelne overovaný nielen nezávislými externými organizáciami, ale aj samotnými kľúčovými zákazníkmi a obchodnými partnermi.

V Bratislave 1.1.2022

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK